نت فارسی سوسن خانم گروه بروبکس

نت فارسی
نت فارسی سوسن خانم
نت فارسی سوسن خانم

خوشگل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلي / سوسن خانوم
خوشگل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلي / سوسن خانوم

ميخوام بيام در خونتون نمي خوام بياي
حرف بزنم با باباتون واي نمي خواد آقا…