نت فارسی سوری سوری قاسم آبادی

نت فارسی
نت فارسی سوری سوری
نت فارسی سوری سوری

سوری سوری سوری سوری از من نکن تو دوری
سوری سوری سوری سوری تو شادی و سروری
سوری سوری سوری سوری خاطرخواتم بدجوری
یا منو ببر به خونه یا خودم میام به زوری…