نت فارسی ستاره معین

نت فارسی
نت فارسی ستاره خونم شدی معین
نت فارسی ستاره خونم شدی معین

نور چراغ خونهء اين دل ديوونه تو يي
ماه تو يي ، مهر تو يي ، عزيزه دردونه تو يي

اومدي شباي عمرمو چراغوني کني
خوش قدم با هر قدم غمامو قربوني کني…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی پشت درو ننداختی ننه معین

نت فارسی عاشقانه معین

نت فارسی آرزو داشتم معین