نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی
نت فارسی ساقی ساقی
نت فارسی ساقی ساقی

به من امشب اي ساقي بده مي دريا دريا
اونقدر امشب مستم كن كه بشم دور از دنيا
بده جامي اي ساقي كه بسازم با دردام…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی پریشون هایده

نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی گل سنگم هایده