نت فارسی زن زیبا ویگن

نت فارسی
نت فارسی زن زیبا ویگن
نت فارسی زن زیبا ویگن

زن زیبا بود در این زمونه بلا
خونه ی بی بلا هرگز نمونه ای خدا

زن گل ماتمه
خار و گل با همه
زن نا مهربون دشمن جونه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی تور ماهی ویگن

نت فارسی کلاغ پر ویگن

نت فارسی سیمین بری ویگن