نت فارسی زخم همایون نیک خواهی

نت فارسی
نت فارسی من اگه کسی رو داشتم
نت فارسی من اگه کسی رو داشتم

من اگه کسی رو داشتم دیگه دربدر نبودم

با غم و غربت و اندوه دیگه همسفر نبودم

اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمی کردم

توی این حصار پر درد با غمت سر نمی کردم…