نت فارسی زخم همایون خیرخواهی

نت فارسی
نت فارسی من اگه کسی رو داشتم
نت فارسی من اگه کسی رو داشتم

من اگه کسی رو داشتم دیگه دربدر نبودم

با غم و غربت و اندوه دیگه همسفر نبودم

اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمی کردم

توی این حصار پر درد با غمت سر نمی کردم…