نت فارسی راوی هایده

نت فارسی

نت فارسی راوی هایده
نت فارسی راوی هایده

آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی

دوری به سر اومد . از او خبر اومد

چشم و دل من روشن . شد کلبه دل گلشن…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی پریشون هایده

نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی گل سنگم هایده