نت فارسی دوست دارم گروه سون

نت فارسی
نت فارسی دوست دارم گروه سون
نت فارسی دوست دارم گروه سون

دارم از تو دور می شم داره تنها می شه قلبم

می دونم نبودن تو جونمو می گیره کم کم

چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی واست می میرم گروه سون