نت فارسی دورت بگردم مهر شاد

نت فارسی
نت فارسی دورت بگردم مهرشاد
نت فارسی دورت بگردم مهرشاد

بگردم اي بگردم ميخوام نت فارسی دورت بگردم

ميخوام قربون تو من برم و برنگردم

عزيزمهربونم عاشق نيستم ديوونم

تواز بس بي نظيري ميخوام مجنون بمونم….

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هوای ما رو داشته باش مهرشاد