نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی

 نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری
نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری

دوارته ز نو دل هواي تو كرد
دلم نگره جا صداي تو رد
به ياد خوت و قولت اي تيه كال
شال بست و به كد؛ هم هواي تو كرد…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری