نت فارسی دلم هواتو کرده سعید شایسته

نت فارسی
نت فارسی دلم هوا تو کرده سعید شایسته
نت فارسی دلم هوا تو کرده سعید شایسته

یک شب بیا از این فراق گذر کن
دوباره این دلم را در به در کن

واسم این زندگی هر روز یک جوره
بیا از گناه من نظر کن…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی عسل سعید شایسته

نت فارسی طناز سعید شایسته

نت فارسی قربونی سعید شایسته