نت فارسی دلبر امید جهان

نت فارسی
نت فارسی دلبر امید جهان
نت فارسی دلبر امید جهان

نمیچینم گلی که خار داره دلبر نگیرم دختری که یار داره دلبر
نمیچینم گلی مانند شب بو دلبر که شبنم بویه زلفه یار داره دلبر…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ولوولک امید جهان نت فارسی سیاه زنگی امید جهان