نت فارسی دستو بذار تو دستم شماعی زاده

نت فارسی
نت فارسی دستتو بذار تو دستم
نت فارسی دستتو بذار تو دستم

تو چشمام نگاه کن و دستت وبذار تودستم
غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم

اگه ابر بارون بشه بارون بی امون بشه
دل و سرپناه کن و دستتو بذار تو دستم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی یه دختر دارم شماعی زاده نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده

نت فارسی عروسی شماعی زاده نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده

نت فارسی خوزستان شماعی زاده