نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی
نت فارسی در واز کن محلی بختیاری
نت فارسی در واز کن محلی بختیاری

نگه کردم من جا کلید مچ پا دیاره دره واز کن

و ار دره واز نکنی صفای نداره دره واز کن

سرمای مردم دره واز کن بارون ترم که دره واز کن

ووی ار دره واز بکنوم بدنومی داره جغله بره…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

 نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری