نت فارسی دریا نیما چهرازی

نت فارسی
نت فارسی دریا اولین عشق مرا بردی
نت فارسی دریا اولین عشق مرا بردی

باز هم آمدی تو بر سر راهم آی عشق میکنی دوباره گمراهم
دردا من جوانی را به سر کردم
تنها از دیار خود سفر کردم
دیریست قلب من از عاشقی سیر است
خسته از صدای زنجیر است…