نت فارسی دختر کابلی شهاب تیام

نت فارسی
نت فارسی از اون بالا کفتر می آیه
نت فارسی از اون بالا کفتر می آیه

از اون بالا کفتر میایه یک دانه دختر میایه(3 بار)

سیاه کجک جان جان تو منو دیوانه کردی (2بار)

آی دختر کابلی من یه ایرانی هستم

به خاطر تو دختر کوله بارم رو بستم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ضربان شهاب تیام