نت فارسی دختر عمو عماد

نت فارسی
نت فارسی دختر عمو جان عماد
نت فارسی دختر عمو جان عماد

دختر عمو جان ناز نکن تو خیلی ماهی
دختر عمو جان خوشگلی و خیلی ماهی

دختر عمو جان قهر نکن تو عشق مایی
دختر عمو جان قهر نکن عشوه نیا چقد بلایی…