نت فارسی دختر اهوازی سندی

نت فارسی
نت فارسی دختر اهوازی سندی
نت فارسی دختر اهوازی سندی

ماماماماماماماسوختم ما برشتم که دیشو نومه نوشتم

آی تاکسی بیا شوفر برو مال اندیمشکم

هان جونوم ماشالله تو جونوم تو برو
آی مو خرمایی چشم عسلی دختر اهوازی ۲…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی حلیمه سندی

نت فارسی دختر آبادانی سندی