نت فارسی دختر آبادانی سندی

نت فارسی
نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی
نت فارسی دختر آبادانی بی قراره سندی

دختر آبادانی بیقراره
دختر آبادانی بیقراره

عاشق شده و خبر نداره
عاشق شده و خبر نداره…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی حلیمه سندی

نت فارسی دختر اهوازی سندی