نت فارسی داینی داینی علی تاجمیری

نت فارسی
نت فارسی آخی داینی داینی نترم
نت فارسی آخی داینی داینی نترم

آخی داینی داینی نترم که تونه ز یادم ببرم

وقتی که به او رو نیرم پللت ایا بر نظرم

وای تهنایی باز تهنایی چه کنم مو وا غم یار
وو خدا گل با رهدنس دیه روزمه کرد چی شو تار…