نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی
نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی
نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

خوشگلا باید برقصن خوشگلا باید برقصن
خوشگلا باید برقصن خوشگلا باید برقصن

آخ من قربون اون صورت خوشگلت برم
تو دلت غم نشینه قربون اون دلت برم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی

نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی اگه عشق همینه اندی