نت فارسی خوزستان شماعی زاده

نت فارسی
نت فارسی بر میگردیم بازم به خوزستان
نت فارسی بر میگردیم بازم به خوزستان

برمی گردیم یه روز به خوزستان
عاشق هستیم به خاک این استان
اگه 20 سالم دور از وطن موندیم
همه آهنگ های بندری خوندیم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی یه دختر دارم شماعی زاده

نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده

نت فارسی عروسی شماعی زاده

نت فارسی زنده باد عشق شماعی زاده

نت فارسی دستتو بذار تو دستم شماعی زاده