نت فارسی خانم گل ابی

نت فارسی
نت فارسی خانم گل ابی
نت فارسی خانم گل ابی

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل
قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا
چشام بسته برات پل خانم گل آی خانم گل…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی مست چشات ابی

نت فارسی یه عاشق ابی

نت فارسی نوازش ابی

نت فارسی پوست شیر ابی

نت فارسی قبله ابی

نت فارسی قصه عشق ابی