نت فارسی خال ابرو آرین یاری

نت فارسی
نت فارسی خال ابروت منو کشت
نت فارسی خال ابروت منو کشت

حالا ای یار سلام دوباره ای یار سلام
حالا ای یار سلام دوباره ای یار سلام
حالا یکبار دگر برای هربار سلام
وای حالا یکبار دگر برای هربار سلام
وای خال ِ ابروت منو کشت…