نت فارسی خالو خالو مرتضی

نت فارسی
نت فارسی خالو خالو مرتضی
نت فارسی خالو خالو مرتضی

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم …

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی انار انار مرتضی

نت فارسی دوباره عشق مرتضی

نت فارسی شبگرد مرتضی

نت فارسی باز منو کاشتی رفتی مرتضی