نت فارسی خاطر خواه عهدیه

نت فارسی
نت فارسی خاطر خواه
نت فارسی خاطر خواه

خاطر خواه میدونم
خاطرخواه دیوونم

خاطرخواتم والا به مولا
خاطرخوام حیرونم …