نت فارسی حنا اندی

نت فارسی
نت فارسی حنا اندی
نت فارسی حنا اندی

حنا اینجوری به من نگاه نکن
با چشات قلب منو صدا نکن
حنا بسه منو دیوونه نکن
موهاتو تو دست باد شونه نکن…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی اگه عشق همینه اندی