نت فارسی حلیمه سندی

نت فارسی
نت فارسی حلیمه سندی
نت فارسی حلیمه سندی

جومه ی ویلی چافی چقدر قشنگه

سرخیابون بندر چقدر قشنگه
سرخیابون بندر چقدر قشنگه

دخترو ماچیتو بکن مثال حکیمه
دخترو ماچیتو بکن مثال حکیمه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دختر اهوازی سندی

نت فارسی دختر آبادانی سندی