نت فارسی حرف نگفته امید

نت فارسی
نت فارسی حرف نگفته امید
نت فارسی حرف نگفته امید

امشب میخام مست بشم عاشق یک دست بشم

بدون تو نیست بودم امشب میخام هست بشم

یه جون نا قابلی هست بزار فدای تو بشه

بیفته زیر قدمات که خاک پای تو بشه….