نت فارسی جوونی منوچهر سخایی

نت فارسی
نت فارسی جوانی منوچهر سخایی
نت فارسی جوانی منوچهر سخایی

جوونی هم بهاری بودو بگذشت

بما یه اعتباری بود و بگذشت
ترنمهای گرم عاشقانه

اینا یه جویباری بود و بگذشت…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی میدونم منوچهر سخایی