نت فارسی جومه نارنجی شهرام شبپره

نت فارسی
نت فارسی جومه نارنجی شهرام شبپره
نت فارسی جومه نارنجی شهرام شبپره

دلم پی دلته جوم نارنجی کجا منزلته؟ جوم نارنجی

دلم پی دلته جوم جوم نارنجی کجا منزلته؟ …

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ای قشنگتر از پریا شهرام شب پره

نت فارسی باغ الفبا شهرام شبپره