نت فارسی جان مریم محمد نوری

نت فارسی
نت فارسی جان مریم
نت فارسی جان مریم

جان مریم چشماتو واکن، منو صدا کن
شد هوا سپید، در اومد خورشید
وقت اون رسید، که بریم به صحرا
آی نازنین مریم… آی نازنین مریم…