نت فارسی تو خیلی دوری بمرانی

نت فارسی

معنی زندگی گروه بمرانی

معنی دلبستن ، معنی پیوستن ، معنی دل کندن ، گسستن

معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظه اش مانده

معنی حافظه عارضه ی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع…