نت فارسی تور ماهی ویگن

نت فارسی

تور ماهی ویگن

مثال تور ماهی ها تار دلم از هم گسسته
می خوام بگیرم دامنت بااین دو دست پینه بسته
دلم میون سینه ام به خون نشسته…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی کلاغ پر ویگن

نت فارسی زن زیبا ویگن

نت فارسی سیمین بری ویگن