نت فارسی بی کلاس محمدبختیاری

نت فارسی
نت فارسی چادرت را دیدم محمد بختیاری
نت فارسی چادرت را دیدم محمد بختیاری

این قده سنگ نزن به شیشمون میفهمن
برو شب شده خونه دنبال تو میگردن

میدونم دوست داری با ما بگردی
ولی آبادی کوچیکه نمیشه بچرخی نمیشه بچرخی…