نت فارسی بیا بریم کوه

نت فارسی
نت فارسی بیا بریم کوه
نت فارسی بیا بریم کوه

بیا بریم دشتکدوم دشت

همون دشتی که خرگوش تاب داره های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره های بله…