نت فارسی بگو منو کم داری کامران و هومن

نت فارسی

بگو منو کم داری کامران و هومن

یه نیمکت تنها یه شعله ی خاموش
یه لحظه یک رویا منو تو در آغوش
یه یادگار از عشق رو تنه درخت پیر
یه قصه ی کوتاه ای وای از این تقدیر…