نت فارسی بهانه لیلا فروهر

نت فارسی
نت فارسی بهانه لیلا
نت فارسی بهانه لیلا

بهانه ترانه ساده عاشقانمی
برای زنده بودنم تو بهترین بهانمی

بهانه ترانه ساده عاشقانمی
برای زنده بودنم تو بهترین بهانمی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ای یار لیلا فروهر