نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی
نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری
نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری

چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کُهرنگ

تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چار لنگ و هف لنگ

بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار

تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری