نت فارسی بت پرست آغاسی

نت فارسی
نت فارسی شده ام بت پرست تو
نت فارسی شده ام بت پرست تو

شده ام بت پرست تو . قسم به چشمون مست تو

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه . شده ام جام دست تو…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی لب کارون آغاسی

نت فارسی واویلا لیلی آغاسی

نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی