نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین

نت فارسی
نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین
نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین

توی باغچه عشق یه گل میخوام که رنگش
رنگ تن تو باشه بانوی شرقی

یک گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه بانوی شرقی…