نت فارسی باغ الفبا شهرام شبپره

نت فارسی

باغ الفبا شهرام شب پره

شب شعر توی ذهنم با حروف تازه تازه

شب انتخاب واژه که ترانه مو بسازه

مثل پروانه زدم پر میون باغ الفبا

یک به یک دوره کردم از الف تا همزه و یا…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ای قشنگتر از پریا شهرام شب پره

نت فارسی جومه نارنجی شهرام شبپره