نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی
نت فارسی باغ آباد لباش بختیاری
نت فارسی باغ آباد لباش بختیاری

باغ آباد لباش پُره نازه خنده هاش
صدای چلچله ها میاد از موج صداش
تو چشمونش خدا بهارو کاشته
روی لباش برگ گلو گذاشته…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

 نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری