نت فارسی بازار خرمشهر محسن چاووشی

نت فارسی
نت فارسی توی بازار خرمشهر محسن چاوشی
نت فارسی توی بازار خرمشهر محسن چاوشی

تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر
دیدُمت با ناشناسی نفسُم در نمیاد

قلب مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه
اون غریبه کی باته
چی میگه بت چی میخواد ، چی میخواد…