نت فارسی ای نازنین داریوش

نت فارسی

نت فارسی ای نازین داریوش
نت فارسی ای نازنین

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

از تندباد حادثه گفتی که جان در برده ایم
اما چه جان در بردنی دیریست که در خود مرده ایم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

نت فارسی شام مهتاب داریوش

نت فارسی نارفیقان داریوش