نت فارسی ای قشنگتر از پریا شهرام شبپره

نت فارسی
نت فارسی ای قشنگ تر از پریا شهرام شبپره
نت فارسی ای قشنگ تر از پریا

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی جومه نارنجی شهرام شبپره

نت فارسی باغ الفبا شهرام شبپره