نت فارسی ای ایران بنان

نت فارسی
نت فارسی ای ایران ای مرز پر گهر
نت فارسی ای ایران ای مرز پر گهر

ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان

ای… دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم…