نت فارسی انار انار مرتضی

نت فارسی
نت فارسی آی انار انار
نت فارسی آی انار انار

آی انار انار بیا به بالینم

شبنم گل نار بیا به بالینم

هر کاکل زر همسری دارد

در خانه ی عشق دلبری دارد…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی خالو خالو مرتضی

نت فارسی دوباره عشق مرتضی

نت فارسی شبگرد مرتضی

نت فارسی باز منو کاشتی رفتی مرتضی