نت فارسی اشک من هویدا شد مرضیه

نت فارسی
نت فارسی اشک من هویدا شد مرضیه
نت فارسی اشک من هویدا شد مرضیه

اشک من هویدا شد دیده ام چو دریا شد

در میان اشک من سایه تو پیـــــدا شد

موج آتشی از غم زان میانه برپــــا شد…